Gardini.nl

Voor iedereen een mooie tuin

Algemene voorwaarden


Deze Algemene Voorwaarden van Gardini.nl zijn gebaseerd op de algemene voorwaarden van Stichting Nederlandse Thuiswinkel waarborg en de algemene voorwaarden van Branchevereniging VHG.

Download hier de algemene voorwaarden.

Algemene Voorwaarden - Gardini.nl

Inhoudsopgave:

Artikel   1 - Definities
Artikel   2 - Identiteit van de ondernemer
Artikel   3 - Toepasselijkheid
Artikel   4 - Het aanbod
Artikel   5 - De overeenkomst
Artikel   6 - Herroepingsrecht
Artikel   7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
Artikel   8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
Artikel   9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 11 - De prijs
Artikel 12 - Nakoming en extra garantie
Artikel 13 - Levering en uitvoering
Artikel 14 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Artikel 15 - Betaling
Artikel 16 - Klachtenregeling
Artikel 17 - Geschillen
Artikel 18 - Aanvullende of afwijkende bepalingen
18. a. Milieuaspecten bij de uitvoering van werkzaamheden
18. b. Afspraken door personeel

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Werkzaamheden: Het voorbereiden en uitvoeren van werkzaamheden voor- of in samenhang met de aanleg en/of onderhoud van tuinen en dergelijke voor zowel binnen als buiten. Het leveren van benodigde levende of dode materialen voor genoemde werkzaamheden. Het geven van adviezen, het opstellen van plannen en/of offertes ten behoeve van de uitvoering van deze werkzaamheden.
 2. Levende materialen: Producten en artikelen die verzorging en onderhoud nodig hebben om in leven te blijven, te groeien en/of om tot ontwikkeling te komen; zand, grond, teelaarde en compost;
 3. Dode materialen: Alle overige producten en materialen.
 4. Bedenktijd: De termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.
 5. Consument: De natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit.
 6. Dag: Kalenderdag.
 7. Producten: losse producten, aangeschaft op Gardini.nl, die geen verdere servicewerkzaamheden vanuit Gardini.nl vereisen.
 8. Complete tuin: de aanleg van (een) product(en) waarbij verdere service-/aanlegwerkzaamheden vanuit Gardini.nl dienen te worden uitgevoerd. Dit heeft betrekking tot de aanleg van zowel een complete tuin, als aanlegwerkzaamheden binnen een bestaande tuin. 


Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Gardini.nl B.V.

Adres:
Raadhuisstraat 211, 2406 AC Alphen aan den Rijn;
0172-891141

Bereikbaarheid:
info@gardini.nl
0172-891141
KvK-nummer: 65163265

Artikel 3 - Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod dat de ondernemer doet en op alle overeenkomsten die tussen ondernemer en consument worden gesloten. 

Artikel 4 - Het aanbod

 1. Voordat een aanbod (door middel van een offerte) wordt uitgebracht, zal Gardini.nl zich op de hoogte stellen van alle met de uitvoering van het werk verband houdende informatie. De consument heeft de plicht deze informatie te verstrekken.
 2. De offerte bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de te leveren goederen en/of te verrichten werkzaamheden, op basis van de door de consument verstrekte informatie. Deze offerte wordt gebaseerd op de basistuin, zoals getoond op de website. Tijdens het offertetraject worden extra opties en bijbehorende kosten apart vermeld en duidelijk gespecificeerd.
 3. Bij de prijsvormingsmethode gebruikt Gardini een nauwkeurige opgave van de prijsfactoren inclusief btw (o.a. uurtarief en eenheidsprijzen van de benodigde materialen).
 4. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 5. Het aanbod vermeldt de wijze van betaling en de betalingsvoorwaarden.

Artikel 5 - De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door de consument. In geval van elektronische opdrachtverlening stuurt Gardini.nl een elektronische bevestiging aan de consument.
 2. Na wijzigingen in de offerte brengt de ondernemer op korte termijn een nieuwe offerte uit.
 3. De aanvaarding van het aanbod wordt geacht ongewijzigd te zijn gedaan, indien en op het moment dat de consument er mee instemt, dan wel duidelijk toelaat dat met uitvoering van de werkzaamheden wordt begonnen.
 4. Aan de informatie en de afbeeldingen, zoals die in deze site worden weergegeven, kunnen geen rechten worden ontleend. Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die Gardini.nl besteedt aan de samenstelling van de site en de daarin opgenomen gegevens, geeft Gardini.nl geen garanties op de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens, noch van websites die op enigerlei wijze met de website van Gardini.nl zijn verbonden. 
 5. Kennelijke fouten of vergissingen in prospectussen, folders en/of publicaties, afbeeldingen, tekeningen, offertes, opdrachtbevestigingen en vermelde gegevens binden Gardini.nl niet.
 6. Gardini.nl is verplicht om voor de aanvang van eventuele graafwerkzaamheden zich te informeren omtrent de aanwezigheid van bekabeling en leidingen. De consument is verplicht alle bij hem bekende informatie daaromtrent aan de ondernemer te verstrekken
 7. Gardini.nl is, behoudens het daartoe bepaalde in de wet, niet aansprakelijk voor schade aan bekabeling, leidingen of andere aan het oog onttrokken ondergrondse werken en constructies, noch voor de mogelijke gevolgen van die schade.

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Bij losse producten, zoals gespecificeerd in artikel 1:

 1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
  1. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
  2. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
  3. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Bij een complete tuin, zoals gespecificeerd in artikel 1:

 1. Omdat volledig rekening wordt gehouden met de specifieke wensen van de consument, wordt uitdrukkelijk voorafgaande instemming gevraagd, waarmee getekend wordt voor verlies van herroepingsrecht.

Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De consument zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
 3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan*

 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
 5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product.

*Slechts toepasbaar bij de aankoop van losse producten, zoals gedefinieerd in artikel 1. 

Artikel 9 - Verplichtingen van Gardini.nl bij herroeping*

 1. Gardini.nl stuurt hij na ontvangst van de retourmelding een ontvangstbevestiging.
 2. Gardini.nl zoekt, in samenspraak met de consument, naar een passende oplossing. Dit kan in de vorm van het leveren van een nieuw product, of het terugvorderen van de betaling.  

*Slechts toepasbaar bij de aankoop van losse producten, zoals gedefinieerd in artikel 1. 

Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht

Gardini.nl sluit de volgende producten uit van herroepingsrecht:

 1. Levende materialen die onvoldoende verzorging en onderhoud hebben gekregen gedurende de bedenkperiode;
 2. Producten met beperkte visuele periode;
 3. Kosten voor correct uitgevoerde diensten;
 4. Al gebruikte materialen al dan niet gebruikt in combinatie met één van onze diensten;
 5. Transportkosten, zoals deze in de offerte zijn gespecificeerd.

Artikel 11 - De prijs

Bij losse producten, zoals gespecificeerd in artikel 1:

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. De prijzen zijn zoals weergeven op de website en altijd inclusief btw.
 3. Verzendkosten zijn onderverdeeld in drie categorieën: 5,95 voor kleine artikelen, 9,95 voor middelgrote artikelen, 79,90 voor grote artikelen (inclusief btw). Om onduidelijkheid te voorkomen worden verzendkosten altijd op de productpagina vermeld.

Bij een complete tuin, zoals gespecificeerd in artikel 1:

 1. Prijzen, zoals weergeven op de website, worden verwerkt in offertes. Bij deze prijzen wordt rekening gehouden met de ‘ideale situatie’. Mogelijk wordt de offerte dus aangevuld met bijkomende kosten door specifieke wensen of voorbereidende werkzaamheden in de tuin (verwijderen materialen of egaliseren oppervlakte).
 2. Gardini.nl informeert zich over mogelijke extra werkzaamheden, gedurende het offertetraject. Extra arbeidskosten die voortkomen uit mindere toegankelijkheid van de  tuin (via poort/achterpad) worden opgenomen in de offerte.
 3. Gardini houdt altijd rekening met arbeidstegenvallers, door bijvoorbeeld extra tegels mee te nemen. Kosten hiervoor worden automatisch meegenomen in de offerte. Blijkt de inschatting onjuist te zijn worden kosteloos extra materialen geregeld door Gardini. Overgebleven materialen kunnen niet worden teruggenomen in ruil voor een korting op de afgesproken prijs.
 4. Mocht een bepaald bouwpakket onverhoopt niet toepasbaar te blijken in uw tuin, regelen wij extra materialen. Overgebleven materialen kunnen niet worden teruggenomen in ruil voor een korting op de afgesproken prijs.
 5. Mochten er tussentijds na de ontvangst van de offerte of tijdens de uitvoering wijzigingen of meerwerk (onvoorziene omstandigheden of extra wensen door de consument) worden aangegeven, dan mag Gardini.nl dit achteraf altijd in rekening brengen. In overleg kan een extra vergoeding worden bepaald.

Artikel 12 - Conformiteit en garantie

 1. Gardini.nl staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik. Gardini.nl staat in voor kwaliteit en soortechtheid van de door hem geleverde levende materialen, overeenkomstig de omschrijving in de offerte. Gardini.nl ziet zo zorgvuldig mogelijk toe op een kwalitatief goede samenstelling van te leveren zand, grond, teelaarde, compost, funderings- en/of verhardingsmateriaal. Dit alles met inachtneming van wettelijke bepalingen die hieraan gesteld zijn en afgestemd op de bestemming respectievelijk het gebruiksdoel.
 2. Gardini.nl staat niet in voor gebreken die na de oplevering van de goederen zijn ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid aan de kant van de consument, waaronder gebrek aan voldoende onderhoud, of die het gevolg zijn van veranderingen die de consument of derden aan het geleverde hebben aangebracht.
  Evenmin staat de ondernemer in voor de eventueel ontstane schade als gevolg van deze gebreken.
 3. Bij het ontstaan van een natuurlijk proces bij materialen die door Gardini.nl zijn geleverd kunnen wij geen garantie geven. Denk hierbij aan kalkuitbloei bij betonproducten of verkleuring van hout door weersomstandigheden.

Artikel 13 - Levering en uitvoering

 1. Gardini.nl zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
 3. Na ontbinding conform het vorige lid zal Gardini.nl het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
 4. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Gardini.nl tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 5. Verantwoording van klant dat de tuin leeg is bij start aanleg. Hierbij denkende aan tuinmeubelen, fietsen, afval etc. Tenzij anders afgesproken, extra kosten die hierbij komen zullen voor rekening van klant zijn.
 6. Bij verdroging of niet juist verzorging van het levend groen in de tuin is Gardini.nl niet aansprakelijk.
 7. Overgebleven materialen zullen in overleg met de klant worden afgevoerd en kunnen niet retour genomen worden door Gardini.nl in vorm van een creditnota.
 8. Wijzigingen tijdens aanleg van de tuin dienen altijd schriftelijk te worden bevestigd door de klant. Gardini.nl is niet verantwoordelijk bij een mondelinge afspraak omtrent wijzigingen met de uitvoerende partij. Of dienen dit schriftelijk te regelen met de uitvoernde partij met het zogenoemde wijzigingsformulier.
 9. Meerwerk kan Gardini.nl altijd in rekening brengen in samenspraak met de klant en zal via het opleverformulier ook schriftelijk vastgelegd worden.

Artikel 14 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

 1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 2. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.

Artikel 15 - Betaling

 1. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 2. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet wijst Gardini de consument op de te late betaling, waarna een termijn van 14 dagen wordt gegund om alsnog aan de betalingsverplichtingen te voldoen. Na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, is Gardini.nl genoodzaakt zowel de wettelijke rente  over het nog verschuldigde bedrag als gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=.

  Bij de aanschaf van een complete tuin, zoals gespecificeerd in artikel 1:
 1. De door de consument verschuldigde bedragen dienen te worden voldaan zoals gespecificeerd op de voorwaarden van de offerte. Gardini hanteert een vooruitbetaling van 50%. Alvorens deze vooruitbetaling heeft plaatsgevonden, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en).

Artikel 16 - Klachtenregeling

 1. Klachten worden via de Gardini.nl-klantenservice zo snel mogelijk afgehandeld. .
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten zo snel mogelijk nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de Gardini.nl-klantenservice.
 3. Bij Gardini.nl ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Gardini.nl binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. De consument dient Gardini.nl in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 17 - Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen Gardini.nl en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 18 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende bepalingen hebben betrekking op de afname van een complete tuin, zoals gespecificeerd in artikel 1:

 1. Artikel 18.a. Milieuaspecten bij de uitvoering van werkzaamheden
  Gardini.nl draagt zorg voor een milieuhygiënisch verantwoorde verwijdering van de afval- en/of reststoffen die bij de uitvoering van zijn werkzaamheden vrijkomen. De kosten die hieruit voortvloeien worden in de offerte opgenomen en zijn voor rekening van de consument. Gardini.nl kan onvoorziene milieuaspecten die zich aandienen nadat de offerte is uitgebracht als meerwerk conform artikel 11 lid 5, bij de consument in rekening brengen.
 2. Artikel 18.b. Afspraken door personeel
  Afspraken of overeenkomsten met niet tot vertegenwoordiging van Gardini.nl bevoegde medewerkers binden Gardini.nl niet, tenzij Gardini.nl de afspraken schriftelijk dan wel elektronisch heeft bevestigd. In geval van contante betalingen door de consument verstrekt Gardini.nl steeds een kwitantie.

Bijlage I: Modelformulier voor herroeping

Modelformulier voor herroeping
(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

Aan:
Gardini.nl B.V.
Raadhuisstraat 211, 2406 AC, Alphen aan den Rijn
info@gardini.nl

Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende
de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*
de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*
de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,
herroept/herroepen*

Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]
[Naam consumenten(en)]
[Adres consument(en)]
[Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij werken onder andere samen met